59ad4e_ff4e7939e589407e8efa0b567678979b~mv2

Ydelser

I Social Team Midt betragter vi personligt engagement som en forudsætning for, at kunne støtte unge i deres hverdag og livsforvaltning.

Vi vægter, at de unge skal have lov til at være dem, de er, med de ganske særlige personlige egenskaber og kompetencer de besidder.

Det er således en grundforudsætning, at mødet og arbejdet med de unge og deres familier altid tager afsæt i en anerkendende tilgang, hvor de betragtes som eksperterne i eget liv.

I Social Team Midt tildeles alle unge/ familier der indskrives en primær kontaktperson, der har ansvaret for den daglige, kontinuerlige kontakt og det pædagogfaglige forløb, der iværksættes og planlægges med- og omkring den unge/ familien.

I tilføjelse hertil har Social Team Midt valgt en tilgang, hvor alle unge – ved hensigtsmæssig lejlighed – bliver præsenteret for en eller flere af de andre medarbejdere: Dette idet vi vægter socialisering og tilhør højt – ligeledes med henblik på at forebygge risikoen for tab af kontakt til den unge ved eventuel sygdom.

Støtte-kontaktordning
Efterværn
Mentorordning
Ungdoms-sanktion
Hash-afvænning
Anbringelse
Undervisning

Støtte-kontaktordning

Social Team Midt har mulighed for at tilbyde unge en støtte/kontaktperson, jf. servicelovens § 52, § 76 og § 85.

Social Team Midt er et tilbud de unge selv takker ja til, ud fra forudsætningen at det vil give mening for dem, at blive tilkoblet støtte i form af en kontaktperson.

Således beror tilbuddet om en støtte/kontaktperson på et samarbejde mellem den unge, den unges socialrådgiver, familien og støtte/kontaktpersonen, hvor den unge selv er motiveret for at ville modtage støtten og for, at ville arbejde aktivt med sine udfordringer og mål.

I tråd med støttekontaktordningen udarbejdes der en ’handleplan’, hvori der nedfældes mål, man ønsker hjælp og støtte til at arbejde med at opnå. Udgangspunktet for en støttekontaktordning er således arbejdet med helt konkrete fokuspunkter, hvilket naturligvis forudsætter plads til den gode kontakt, relation, samtaler og eventuelt øvrige, tryghedsskabende aktiviteter. En stor del af støtte/kontaktpersonens arbejde består således i at drage omsorg og være tilgængelig for den unge, der oftest vil have behov for tillid, for at kunne drage nytte af ordningen.   

Efterværn

Social Team Midt har mulighed for at tilbyde unge efterværn, jf. servicelovens §52, §66, §76 og §85.

Efterværn er et tilbud til unge, der er fyldt 18 år som har haft en fast kontaktperson eller har været anbragt uden for hjemmet, med eller uden samtykke. Formålet med efterværn er at bidrage til, at den unge får støtte og hjælp i overgangen til en selvstændig voksentilværelse og det kan tilbydes, hvis den unges behov for støtte anses for at være af væsentlig betydning for den unges positive udvikling.

Social Team Midt er et tilbud de unge selv takker ja til, ud fra forudsætningen at det vil give mening for dem, at tage imod efterværn; enten fordi de gerne vil beholde støtten fra deres tidligere kontaktperson eller fordi de fx har brug for hjælp til alle de praktiske gøremål der hører til dét, at træde ind i en voksentilværelse: NemID, betaling af husleje, madlavning, beskæftigelse, indkøb, rengøring, registrering af SKAT etc.

Mentorordning

Social Team Midt har mulighed for at tilbyde unge mentorstøtte, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats §31b.

Social Team Midt er et tilbud de unge selv takker ja til, ud fra forudsætningen at det vil give mening for dem, at blive tilkoblet støtte i form af en mentor.

Således beror tilbuddet om en mentorordning – ligesom ved et tilbud om en støttekontaktordning – på et samarbejde mellem den unge, den unges socialrådgiver og mentoren, hvor den unge selv er motiveret for at ville modtage støtten og for, at ville arbejde aktivt med sine udfordringer og mål; dette på vejen mod at opnå eller fastholde en uddannelse eller et andet beskæftigelsesrettet forløb/ job.

Udgangspunktet for en mentorordning er således arbejdet med helt konkrete fokuspunkter, hvilket naturligvis forudsætter plads til den gode kontakt, relation, samtaler og eventuelt øvrige, tryghedsskabende aktiviteter. En stor del af mentorens arbejde består således i at drage omsorg og være tilgængelig for den unge, der oftest vil have behov for tillid, for at kunne drage nytte af ordningen.   

Ungdoms-sanktion

Social Team Midt har mulighed for at varetage den koordinerende rolle når unge idømmes ungdomssanktion, jf. straffelovens paragraf 74 a.

Ungdomssanktionen er et alternativ til en traditionel, ubetinget fængselsstraf, som unge i alderen 15-17 år kan idømmes, når de har begået alvorlig kriminalitet.  Det er en dom til en struktureret, kontrolleret socialpædagogisk behandling af to års varighed, under tilsyn af de kommunale myndigheder. I denne forbindelse tilkobles en ungdomssanktionskoordinator, der skal sikre sammenhæng i forløbet og sikre, at den unge og den unges netværk oplever kontinuitet i indsatsen.

Det er de sociale myndigheder der vurderer, hvorvidt en ungdomssanktion vurderes hensigtsmæssig.

Hash-afvænning

Social Team Midt har mulighed for at tilbyde unge hash afvænnings forløb ved instruktører, der er uddannet i metoden HAP (hash afvænnings program).

HAP er et specialiseret behandlingsprogram udviklet til cannabisafvænning. Metoden er i dag både anerkendt og udbredt i Sverige og Norge såvel som i Danmark og er udviklet på baggrund af den viden man har om hjernens kognitive funktioner og de dysfunktioner, et længerevarende forbrug af cannabis medfører.

I behandlingen fokuseres på de fysiologiske og psykologiske abstinentsymptomer den unge kan forvente at opleve indenfor de 6-8 uger det tager, før cannabissen udskilles af kroppen. Samtidig arbejdes der med at genoptræne kognitive funktioner for at den unge kan genvinde sin egen kontrol. 

Et HAP forløb varer (som minimum) 10 uger, og kræver flere ugentlige samtaler hvorpå programmet kræver en intensiv og kontinuerlig indsats. Det er således en forudsætning at den unge er motiveret for at ville arbejde med sig selv og sit cannabis forbrug. 

Anbringelse på eget værelse

Social Team Midt har mulighed for at tilbyde unge anbringelse på eget værelse, jf. servicelovens §85.

Pt. har vi afdelinger i hhv. Ikast, Odense og Slagelse hvor vi har etableret mindre ‘bofællesskaber’, der kan huse op til tre unge ad gangen, på hver deres eget værelse. Dette alt imens de unge – med pædagogfaglig støtte og jævnligt opsyn – modtager råd, vejledning og ADL-træning alt imens de indgår i et fællesskab hvor de bor med andre.

Sammen har de unge ikke blot ansvaret for at vedligeholde deres egne værelser og fællesarealer, men også for at få skabt og vedligeholde et socialt rum, hvor plads til mangfoldighed og tolerance er nøgleord alle har ejerskab i. Dette alt imens de individuelt støttes, guides og vejledes af et faguddannet personale der har øje for hver deres individuelle udvikling, læring og selvstændige dannelse. Der afholdes således mindre ‘husmøder’, tilbydes sporadisk fællesspisning og inviteres til ugentlige fællesaktiviteter, der kan inkluderer alt fra oplæring i lavpraktiske ADL-funktioner til leje af film på sofaen.

Metodisk beror vores tilbud på en vitaliseringspsykologisk, metaliseringsbaseret tilgang til de unge og det socialfaglige arbejde med at støtte dem, på vejen mod en selvstændig voksentilværelse.

Undervisning

Social Team Midt har mulighed for at tilbyde undervisning til elever, fagpersoner eller andre, der kunne have interesse i viden- og kompetenceudvikling indenfor det pædagogisk psykologiske fagområde. Dette både i form af oplæg eller decideret undervisning, der kan designes alt efter specifikke ønsker og behov. 

Hos Social Team Midt fordre vi dialog fremfor monolog i undervisningssammenhænge og balancerer teori, humoristisk sans og seriøsitet i et konsekvent forhold til praksis. Vores undervisningstilbud varetages primært af en enkelt medarbejder, der oprindeligt er uddannet socialpædagog, Can. Pæd. Psyk., instruktør i tilknytningsteori og som har mangeårig erfaring i arbejdet indenfor undervisnings- og udsatteområdet.

Vi har mulighed for at tilbyde undervisning – og eventuel faglig sparring – indenfor forskellige pædagogisk psykologiske tilgange og forståelser, der kan omhandle emner såsom skadesvirkninger af en opvækst med misbrug/ psykisk sygdom, vitaliseringspsykologi, mentaliseringskompetence, tilknytningsteori, etc. 

Desuden har vi mangeårig erfaring i formidling om arbejdet med udsatte unge, og de mange forskellige problematikker vi ofte møder i forbindelse hermed. Fx eftervirkninger af massive omsorgssvigt, misbrug, overgreb, selvskade, etc. I denne forbindelse har vi mulighed for at tilbyde at tage en tidligere ’ung’ med der velvilligt fortæller om egne erfaringer med anbringelse, selvskade, misbrug og dét at modtage støtte fra professionelle.

Kontakt os i dag

Udfyld kontaktformularen og vi vil vende retur til dig, hurtigst muligt.

Top